POLICY & NOLLVISION

TFDA jobbar med- och för människor, detta görs i enlighet med diskrimineringslagen som ser till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

 

  • Alkohol- och drogfritt gäller i TFDA:s lokaler.

 

  • På TFDA har även elever/kunder ansvar för att bibehålla en trygg och inkluderande miljö. På TFDA vill vi därför undvika uttryck som har föråldrade normer fritt från rasism och all form av diskriminering. Vi uppmanar till att ha en respektfull och god ton gentemot andra elever och lärare samt respektera lärarens privatliv på och utanför klass.

 

  • På TFDA vill vi undvika språk med förminskande begrepp och som förstärker negativa könsnormer. TFDA skall motverka all typ av sexism andra former av maktmissbruk som bryter mot våra policy. Detta genom att kontinuerligt uppdatera och utbilda personal och elever kring beteende som inte accepteras samt vilket språk som vi uppmuntrar till användning.

 

  • Samtycke i danssammanhang: Då våra kroppar används som ett verktyg när vi dansar kan det hända att fysisk kontakt med andra kan förekomma. Vad som kan uppfattas som opassande fysisk kontakt är olika för olika personer, gränserna kan variera och det sker under individens egna premisser. Det bör alltid existera samtycke från alla parter under sammanhang där fysisk kontakt förekommer.

 

  • För att alla ska känna sig välkomna så jobbar TFDA vidare på att öka tillgängligheten i våra lokaler. Vi siktar och har planer för att säkerhetsställa en inkluderande miljö med en stark funktionsvarierad bredd.

 

  • TFDA skall motverka kulturell appropriering i den mån vi kan. Genom att tex. upplysa om dansens ursprung och dess kulturella historia samt att visa vägen till sociala sammanhang där elever kan ta del av essensen, får eleven en större förståelse av kulturen som helhet.

 

  • TFDA fortbildar kontinuerligt ledare i vår danscommunity inom mänskliga rättighetsfrågor för att främja ett mer fördomsfritt synsätt vilket resulterar i en tryggare plattform för hela vår danscommunity.

 

  • Lärare på TFDA har tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att lärare inte får röja sådant som gäller enskilda elevers personuppgifter.

Vi har en ansvarig i organisationen som det går att  vända sig till om någon upplever övertramp mot vår Nollvision i vår verksamhet eller har andra frågor kring policyn.
Maila skolan för att få kontaktuppgifter till hen:

academy@twistedfeet.com

TFDA:s policy är under ständig utveckling så håll utkik med jämna mellanrum 🙂