ALLMÄNNA VILLKOR Ht20

För att genomföra ditt köp måste du kryssa i avtalsrutan och därmed godkänner du TFDA:s allmänna villkor.
Var noga med att läsa igenom innan du går vidare med ditt köp.

Ändringar i allmänna villkoren kan ske mellan terminer så läs alltid igenom våra villkor på nytt inför varje ny danstermin.

 


 

§1 KÖP AV KURS PÅ PLATS

Du köper din kurs/kurser genom att gå in på schemat och lägger till i varukorgen. Du väljer därefter vilket betalningssätt du vill genomföra köpet på. Betalning på plats görs med kontokort endast.

För elever under 18 år krävs målsmans godkännande samt att målsman fyller i sina uppgifter för att kunna genomföra köpet.
För att genomföra ditt köp måste du kryssa i avtalsrutan och därmed godkänner du avtalet. Var noga med att läsa igenom då köpet är bindande.

FAMILJEKONTO! Notera att familjekontot endast är till för att underlätta processen vid köp av kurser där man är flera i familjen. Mängdrabatten är fortfarande personlig och kan ej delas på flera personer.

 

§2 ÅNGERRÄTT AV KÖP ONLINE 

Vid ett köp online på Twisted Feet Dance Academy förhåller sig till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Dvs. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du tydligt meddela Twisted feet angånde ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till Academy@twistedfeet.com.
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Twisted Feet Dance Academy återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du bett att få påbörja danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Begäran om ångerrätt måste göras via e-post. Med en avgift på 300 kr om terminen är påbörjad, pga. värdeminskning. Vi kommer även dra av 150kr per klass, per vecka som gått.

Värdet av dina kurser: Varje klass kostar egentligen 150 kr, det innebär att våra terminskort på 12 ggr är rabatterade. Så om man har dansat ett visst antal veckor kan värdet av de klasser man gått överstiga den faktiska kostnaden av sina kurser. Då kommer inte någon återbetalning att ske.

Det är din skyldighet som kund att se till att mailet är oss tillhanda i tid.
När vi fått in din begäran om ångerrätt/återbetalning skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail. Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse, begäran har inte trätt i kraft förens ditt mail har blivit bekräftat av oss.

§3 FRYSNING AV TERMINSKORT HT-20 PGA COVID19/PANDEMI

GÄLLER ENDAST FÖR HÖSTEN 2020!

Om smittspridningen ökar i samhället och du (eller ditt barn) inte vill riskera att gå på dina dansklasser ger vi dig nu möjligheten att frysa ditt kort till någon av dansterminerna under år 2021. Har du hunnit påbörja dina danskurser fryser vi resterande del som återstår på terminen och du får den tillgodo vid nästa köp. OBS! Detta gäller endast för kurser köpta till hösttermin 2020 och kan endast användas någon gång under år 2021.

§4 ÄNDRINGAR OCH EV. NEDSTÄNGNING AV KURSVERKSAMHETEN HT20 PGA MYNDIGHETSBESLUT

TFDA förbehåller sig rätten att ändra tid, dag, lärare och sal om så blir nödvändigt samt skjuta på kursstart.

TFDA förbehåller sig rätten att helt frysa höstterminen 2020 och samtliga kunders/elevers köpta terminskort vid eventuell extremsituation där en total nedstängning av samhället sker pga Pandemin. De kunder/elever som har köpt kurser för hösten 2020 flyttas automatiskt till år 2021. Ingen återbetalning kommer då att ske utan du har rätt att istället nyttja ditt köp för antingen vårens eller höstens dansterminer 2021.

Om vi tvingas att stänga ner verksamheten en bit in på terminen kommer vi att frysa den resterande delen av terminen som kvarstår och du kommer få tillgodo den del du inte har hunnit gå under ht20 vid ditt nästa köp under år 2021.

Är en kund inom sina 14 dagars ångerätt när detta beslut av myndigheter tas tillämpas dock samma principer som för paragraf 2.

Notera att det är värdet av terminskortet vi fryser och inte den valda danskursen du har köpt. Det kan hända att just den eller de danskurser du köpte till hösten inte finns kvar till våren/hösten 2021 utan ersätts av annan kurs. Allt beror på vilka lärare som är i Göteborg under utsatt tid.

§5 BYTE MELLAN KURSER

Byta kurs gör du under “Mina sidor” Observera att du bara kan byta en gång per kurs.

§6 VID SKADA ELLER SJUKDOM UNDER LÄNGRE TID

Obs! Nedan gäller endast vid läkarintyg
Om du har missat lektioner och har läkarintyg som du skickat in senast 2 veckor efter skada kan du ta igen dessa på ordinarie terminskurser under pågående termin. Dock rekommenderar vi att du mailar in till oss så fort en skada har skett för att skapa en dialog och förståelse över situationen i tidigt stadie. Notera att missade lektioner kan endast ta igen under samma termin.

Begäran om återbetalning måste göras via e-post. Med en administrationsavgift på 300 kr. Vi kommer även dra av 150kr per klass, per vecka som gått.

Värdet av dina kurser: Varje klass kostar egentligen 150 kr, det innebär att våra terminskort på 12 ggr är rabatterade. Så om man har dansat ett visst antal veckor kan värdet av de klasser man gått överstiga den faktiska kostnaden av sina kurser. Då kommer inte någon återbetalning att ske.

Det är din skyldighet som kund att se till att mailet är oss tillhanda i tid.
När vi fått in din begäran om återbetalning skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail. Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse, begäran har inte trätt i kraft förens ditt mail har blivit bekräftat av oss.

Övriga missade tillfällen:

Om du missar lektioner pga av kortvarig sjukdom (som ej innebär att du har ett läkarintyg) eller annat personligt skäl, kan du endast ta igen EN gång per kurs du har köpt. Registrera din frånvaro genom att logga in på ”mitt konto” och anmäl din frånvaro genom att klicka på ”frånvaro” bredvid den kursen du missar. Därefter måste du hämta ditt “Ta igen-kort” i receptionen vid önskat danstillfälle.

§7 PERSONUPPGIFTER / GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: I samband med ett kursköp på Twisted Feet Dance Academy samlar vi in uppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt vilka kurser du deltar i hos oss. 
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Twisted feet Dance Academy värnar om den personliga integriteten och prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen, som lagras i vårt datasystem.

Den informationen vi har på dig är densamma du ser när du är inloggad på ”mina sidor”. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att kunna skicka faktura och annan information som kan uppstå gällande din valda kurs/kurser under kursterminens gång eller annat marknadsföringsmaterial gällande verksamheten som drivs av Twisted Feet.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Radering av personkonto kan ej ske under en termin där du har aktiva kurser.

Som kursdeltagare på skolan blir man även automatiskt medlem i dansföreningen Dance Culture Dansförening  (Twisted Feet´s organisationens ideella verksamhet) samt Studie Förbundet Bilda. Två instanser som också får tillgång till exakt likadana uppgifter som ovan och som jobbar identisk i användning av information. Dessa 2 organisationer gör också att vi förutom kursverksamheten kan ha kvar våra plattformar för ungas delaktighet som exempelvis tävlingar/jams och träningsmöjligheter för dig och andra dansare. Se kontaktuppgifter och ansvariga på sidan för priser och info genom att scrolla längst ner på sidan.

§8 ÅTERANMÄLAN

Tidigare elever blir inte automatiskt anmälda till nästa termin utan en nytt köp krävs för varje termin. Vet du inte vilken nivå du ska välja så hör av dig till oss så vägleder vi dig.

§9 FILMNING I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Filmning/fotografering kommer att ske under terminens gång i marknadsföringssyfte. Därför ber vi er att skicka ett mail till academy@twistedfeet.com om det är så att ni inte får/vill vara med på film/foto, så hoppar vi över att filma just dig på den klassen där du medverkar. Detta kan även ske utanför danssalen i skolans övriga lokaler, och är det så att du tror du har fångats på kameran av någon av vår personal så får du gärna gå fram med en gång och be hen ta bort klippet.

§10 FORCE MAJEURE

TFDA ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför TFDA kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Ex på en sådan omständighet kan vara: vatten- och brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.