ALLMÄNNA VILLKOR "Limited spring Termin 2”

För att genomföra ditt köp måste du kryssa i avtalsrutan och därmed godkänner du TFDA:s allmänna villkor.
Var noga med att läsa igenom innan du går vidare med ditt köp.

Ändringar i allmänna villkoren kan ske mellan terminer så läs alltid igenom våra villkor på nytt inför varje ny danstermin.

 


 

§1 KÖP AV KURS 

Du köper din kurs/kurser genom att gå in på schemat och lägger till i varukorgen. Endast kortbetalning.

För elever under 18 år krävs målsmans godkännande samt att målsman fyller i sina uppgifter för att kunna genomföra köpet.
För att genomföra ditt köp måste du kryssa i avtalsrutan och därmed godkänner du våra allmänna villkor och ett avtal har då inletts. Var noga med att läsa igenom våra allmänna villkor innan du genomför köpet då köpet är bindande.

FAMILJEKONTO! Notera att familjekontot endast är till för att underlätta processen vid köp av kurser där man är flera i familjen. Mängdrabatten är fortfarande personlig och kan ej delas på flera personer.

§2 ÅNGERRÄTT AV KÖP ONLINE 

Vid ett köp online på Twisted Feet Dance Academy gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)

Vid köp online har du rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar efter köpet gjordes. Om du vill utöva ångerrätten skall ditt meddelande till Twisted Feet Dance Academy, angående ditt beslut att frånträda avtalet, ha inkommet via e-post till [email protected] inom 14 dagar efter köpet.
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer Twisted Feet Dance Academy återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Om kursen har påbörjats under ångerfristen ska Twisted Feet Dance Academy återbetala erlagd avgift minus den avräkning som görs för påbörjade kurser och passerade klasstillfällen enligt §3, vid det tillfälle ditt meddelande om din avsikt att frånträda avtalet inkommit.

Begäran om ångerrätt måste göras via e-post till ovan angiven e-postadress.

Notera att det är ditt ansvar att se till att e-postmeddelandet kommer fram till oss i tid.
När vi fått in din begäran om ångerrätt/återbetalning skickar vi alltid en bekräftelse via e-post. Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse, begäran har inte trätt i kraft förrän ditt e-postmeddelande har blivit bekräftat av oss.

§3 VÄRDET AV DINA KURSER, GÄLLER VID ALL SORTS ÅTERBETALNING

Värdet av en enstaka klass är 200kr, det innebär att våra kurser på 4 veckor är rabatterade. Det innebär att efter ett visst antal veckor kan värdet av de klasser som gått, överstiga den faktiska kostnaden av kursen du köpt. Någon återbetalning är då inte aktuell då rabatten ej är återbetalningsbar.

Vid aktuell återbetalning kommer vi dra 200 kr per klasstillfälle som passerats, per vecka som gått.

Administrativ avgift tillkommer på 300 kr vid påbörjad kurs, pga. värdeminskning.

§4 ÄNDRINGAR OCH EV. NEDSTÄNGNING AV KURSVERKSAMHETEN PGA MYNDIGHETSBESLUT (PANDEMILAGEN)

TFDA förbehåller sig rätten att ändra tid, dag, dansstil, lärare och sal om så blir nödvändigt samt skjuta på kursstart för TERMIN 1 “Limited Spring Kick Off”
Kursstart kan flyttas fram max fyra veckor, därefter har du som kund rätt att få full ersättning.

Blir vi tvungna att stänga ner verksamheten under påbörjad termin kommer du som kund få tillbaka resterande värde enligt §3. exkl. administrativ avgift.

Återbetalning kommer isåfall att ske inom 4 månader från och med den 1 mars 2021.

§5 BYTE MELLAN KURSER

Byta kurs gör du under “Mina sidor” Observera att du bara kan byta en gång per kurs och kan endast göras till kurser som ej ännu inte blivit fulla.

§6 VID SKADA ELLER SJUKDOM UNDER LÄNGRE TID

Vid skada eller längre sjukdom mailar du in till oss så fort som möjligt för att skapa en dialog och förståelse över situationen i tidigt stadie. Därefter skall ett läkarintyg skickas till oss inom 2 veckor.

Begäran om återbetalning måste göras via e-post. Med avräkning som görs för påbörjade kurser och passerade kurstillfällen, enligt §3

§7 MISSADE TILLFÄLLEN

Om du missar lektioner pga av kortvarig sjukdom, jobb, studier eller av annan personlig anledning, kan du INTE ta igen dessa gånger under TERMIN 1 “Limited Spring Kick Off” då begränsningen av antal elever i våra lokaler enligt pandemilagens föreskrifter inte gör det möjligt.

 §8 PERSONUPPGIFTER / GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Behandling av personuppgifter enligt GDPR: I samband med ett kursköp på Twisted Feet Dance Academy samlar vi in uppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt vilka kurser du deltar i hos oss. 
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Twisted feet Dance Academy värnar om den personliga integriteten och prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen, som lagras i vårt datasystem.

Den informationen vi har på dig är densamma du ser när du är inloggad på ”mina sidor”. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att kunna skicka faktura och annan information som kan uppstå gällande din valda kurs/kurser under kursterminens gång eller annat marknadsföringsmaterial gällande verksamheten som drivs av Twisted Feet.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Radering av personkonto kan ej ske under en termin där du har aktiva kurser.

Som kursdeltagare på skolan blir man även automatiskt medlem i dansföreningen Dance Culture Dansförening  (Twisted Feet´s organisationens ideella verksamhet) samt Studie Förbundet Bilda. Två instanser som också får tillgång till exakt likadana uppgifter som ovan och som jobbar identisk i användning av information. Dessa 2 organisationer gör också att vi förutom kursverksamheten kan ha kvar våra plattformar för ungas delaktighet som exempelvis tävlingar/jams och träningsmöjligheter för dig och andra dansare. Se kontaktuppgifter och ansvariga på sidan för priser och infogenom att scrolla längst ner på sidan.

§9 ÅTERANMÄLAN

Tidigare elever blir inte automatiskt anmälda till nästa termin utan en nytt köp krävs för varje termin. Vet du inte vilken nivå du ska välja så hör av dig till oss så vägleder vi dig.

§10 FILMNING I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Filmning/fotografering kommer att ske under terminens gång i marknadsföringssyfte. Därför ber vi er att skicka ett mail till [email protected] om det är så att ni inte får/vill vara med på film/foto, så hoppar vi över att filma just dig på den klassen där du medverkar. Detta kan även ske utanför danssalen i skolans övriga lokaler, och är det så att du tror du har fångats på kameran av någon av vår personal så får du gärna gå fram med en gång och be hen ta bort klippet.

§11 FORCE MAJEURE

TFDA ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför TFDA kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Ex på en sådan omständighet kan vara: vatten- och brandskada, strejk, naturkatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.